Benificiary NFSM

Kharif NFSM (Oil Seeds) Demo Block Karra 2020-21
Kharif NFSM (Oil Seeds) Demo Block Khunti 2020-21
Kharif NFSM (Oil Seeds) Demo Block Rania 2020-21
Kharif NFSM (OilSeeds) Demo Block Torpa2020-21
Kharif NFSM (Pulses) Demo Block Khunti 2020-21
Kharif NFSM (Pulses) Demo Block Torpa2020-21
Kharif NFSM(Demo Arhar Seed)Block- Arki 2020-21